Partnerzy

Konsorcjum składa się z czterech organizacji partnerskich: Group One z Belgii (właściciel praw do transferowanej gry), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego z Polski (koordynator), TIME-Ecoprojects Foundation z Bułgarii oraz BEST z Austrii. Jest to swego rodzaju koalicja NGOsów oraz prywatnego przedsiębiorstwa i uczelni. Projekt koordynowany jest przez kadrę uniwersytecką, która posiada silne korzenie w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce.

Uniwersytet Łódzki, Polska
Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów z ponad 40,000 studentów i prawie 4,000 kadry na12 wydziałach i w innych jednostkach interdyscyplinarnych. Koncepcja uczenia się przez całe życie zajmuje istotne miejsce w misji Uniwersytetu. Adresujemy naszą ofertę edukacyjną do społeczeństwa jako całości tworząc nowe formy zdobywania wiedzy i docierając do osób w różnym wieku. Poza tradycyjną ofertą z zakresu edukacji wyższej Uniwersytet posiada np.: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Liceum, Centrum Języków Obcych, Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość i inne. Wydział Nauk o Wychowaniu koncentruje się na procesie nauczania dzieci i dorosłych na wszystkich poziomach edukacji.

Groupe One, Belgium
„Groupe One” to organizacja nonprofit, która jest centrum doskonałości z zakresu rozwoju zrównoważonego zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Została założona w 1997 roku przez grupę ekonomistów, doświadczonych w zakresie współpracy międzynarodowej, których celem było wnieść wkład w gospodarkę globalną, która respektowałaby prawa człowieka i zasady rozwoju zrównoważonego. Obszary jej aktywności to społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) oraz społeczne aspekty gospodarowania. Organizacja zebrała ponadto bardzo duże doświadczenia w zakresie organizacji seminariów i konferencji, publikacji i szkoleń, konsultingu itp.

TIME-Ekoprojects Foundation, Bułgaria
TIME Foundation jest niewielką organizacją pozarządową działającą od 1994 roku. Powstała by promować rozwój zrównoważony, efektywne zarządzanie i wykorzystanie zasobów naturalnych poprzez koordynację działań różnych sektorów i demokratyczne procesy podejmowania decyzji. W ramach podejmowanych działań znajdują się m.in.: dzielenie się informacjami i know-how, zarządzanie środowiskowe, edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego i CSR kierowana do różnych grup docelowych, szkolenia i edukacja zawodowa, innowacyjne narzędzia dla MSP, wspieranie lokalnych inicjatyw, itp. W 2011 roku TIME Foundation została pierwszą organizacją w Bułgarii, która została zarejestrowana w systemie EMAS.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Austria
BEST powstał w 1987 jako niezależny instytut kwalifikacji zawodowych. W obszar jego zainteresowań wchodzą: edukacja dorosłych, kwalifikacje zawodowe, doradztwo dla bezrobotnych oraz szkolenia z zakresu kluczowych kwalifikacji niezbędnych do powrotu na rynek pracy. Instytut jest w stanie przeszkolić do 10.000 studentów rocznie. Wypracował własne metody szkoleniowe dla różnych grup docelowych szczególnie w zakresie włączenia i motywacji jak również stale doskonalone metody oparte o e-Learning. Jako jeden z pierwszych instytutów w Austrii, BEST otrzymał certyfikat Eco-C-centre (European Communication Certificate) i organizuje związane z tym szkolenia i testy. Dział Projektów Międzynarodowych BEST posiada długie doświadczenie we współpracy w ramach ponad 60 projektów europejskich, zarówno jako koordynator jak i partner. Instytut skoncentrowany jest na wzajemnej wymianie doświadczeń i wspólnym rozwoju z europejskimi partnerami.