Tło

Na całym świecie obserwujemy trend związany z promowaniem społecznej odpowiedzialności oraz postaw etycznych w organizacjach biznesowych. Wzrasta presja na tworzenie bardziej sprawiedliwych stosunków handlowych między firmami z krajów globalnej Północy i globalnego Południa. Istnieje wiele inicjatyw, które wpierają działania w tym obszarze jednak są to w głównej mierze projekty adresowane głównie do największych korporacji, stosunkowo niewiele uwagi poświęca się innym podmiotom gospodarczym jak np. sektorowi MSP.
Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, że większość właścicieli i menadżerów małych i średnich przedsiębiorstw to ludzie bez wyższego wykształcenia, którzy zazwyczaj legitymują się wykształceniem technicznym i zawodowym a nie ekonomicznym czy z zakresu zarządzania. Przykładem jest Polska, gdzie tylko ok. 13% przedsiębiorców ma wykształcenie wyższe (Gasparski W., 2008, Responsible Management Education). Z tego względu zdecydowano, że grupą docelową projektu będą uczniowie z ostatnich klas szkół technicznych i zawodowych, średnich i policealnych, w wieku 16-19 lat.
Planujemy transfer symulacyjnej gry biznesowej „Homoresponsabilis North South” opracowanej przez belgijskiego partnera Groupe One. Narzędzie wykorzystuje „aktywną pedagogikę nauczania” kształcąc przyszłych liderów biznesu w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), rozwoju zrównoważonego i w zakresie relacji ekonomicznych Północ-Południe.
Gra przez trzy lata była wykorzystywana z sukcesem w Belgii, a dzięki realizacji projektu jej oddziaływanie i zasięg zostaną zwiększone w Europie poprzez:
- jej adaptację w nowych krajach UE (Bułgarii i Polsce) oraz Austrii a także przeszkolenie z jej wykorzystania wykładowców, nauczycieli, trenerów i przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją globalną i rozwojową (beneficjenci pośredni),
- docieranie bezpośrednio do uczniów z krajów partnerskich (beneficjenci bezpośredni).
Rezultatami projektu będą: promowanie edukacji globalnej i rozwojowej w nowych krajach UE, stymulowanie większego poparcia publicznego dla ustanowienia bardziej sprawiedliwych relacji pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, dotarcie do grup docelowych: młodzieży, nauczycieli i innych aktorów. W dłuższej perspektywie również organizacje biznesowe odniosą korzyści z podjętych działań a także sami mieszkańcy Południa, którzy dostrzegą poprawę warunków swojej pracy i rozwoju.