Gra

Gra Homoresponsabilis North South została utworzona przez Groupe One w 2007 r. Kursy szkoleniowe dotyczące wykorzystania gry cieszą się dużą popularnością, a około 80% osób szkolonych deklaruje satysfakcję z udziału w szkoleniu. W 2007 r., kiedy powstała gra, w szkoleniach wzięło udział 75 osób, z czego 50 to studenci. W roku 2008 oraz 2009 przeszkolono po około 400 osób, natomiast w 2010 r. już ponad 500 osób. Tak duże zainteresowanie grą zainspirowało nasz zespół do zaadaptowania gry do warunków innych krajów UE (Bułgarii, Polski oraz Austrii). Adaptacja polega przede wszystkim na dostosowaniu gry do lokalnych warunków gospodarczych, społecznych i geograficznych. Adaptacja ma ponadto pozwolić na zaadresowanie gry do nieco innej grupy odbiorców – w miejsce studentów kierunków związanych z ekonomią, zarządzaniem i finansami, gra ma być przeznaczona także dla uczniów średnich szkół zawodowych, którzy w przyszłości będą właścicielami i menedżerami małych i średnich firm. Gra jest obecnie dostępna w jęz. francuskim, natomiast po zakończeniu projektu będzie dostępna także w językach: angielskim, niemieckim, bułgarskim oraz polskim.

Przebieg gry:

Gra oparta jest o interakcję pomiędzy zespołami, które odgrywają role firm funkcjonujących na międzynarodowym rynku drewna pochodzącego z tropików. Przedmiotem wymiany handlowej w między firmami są „wyprodukowane” meble (stoły). W grze uczestniczą ponadto drwale i tartaki zlokalizowane w Demokratycznej Republice Congo, belgijscy handlarze oraz konsumenci zlokalizowani w Kinszasie oraz w Belgii. Każda z firm dąży do maksymalizacji swoich zysków, w którym to celu pozyskuje surowce (drewno i akcesoria), produkuje stoły, zawiera kontrakty handlowe z odbiorcami stołów itd. Kontekstem dla podejmowanych akcji są rozmaite ograniczenia i wydarzenia wynikające z uwarunkowań rynkowych, prawnych, czy społecznych (konkurencja, zanieczyszczenie środowiska, żądania pracownicze itp.). Podejmowane decyzje i działania mogą być w mniejszym lub większym stopniu spójne z zasadami społecznej i środowiskowej odpowiedzialności. Co więcej, uczestnicy gry za pośrednictwem tzw. „kart zdarzeń” mają okazję spotkać rozmaitych interesariuszy, takich jak NGOs, media, lokalne społeczności, użytkownicy wytwarzanych mebli, audytorzy, organizacje certyfikujące itp. Każda z firm producenckich musi podjąć również decyzję odnośnie uzyskania (lub nie) odpowiednich etykiet (np. ‘produkt etyczny’ lub ‘produkt zrównoważony’) i przejść przez związane z tym procedury certyfikacyjne. Każdą rundę gry prowadzi moderator, który przeprowadza zespoły przez poszczególne fazy składające się na jedną rundę: planowanie, negocjacje, płatności, zakup surowców, produkcja oraz sprzedaż. Ostatnia runda gry polega na spłacie ew. pożyczek bankowych i przedstawieniu końcowego raportu ze swojej działalności (uzyskany wynik finansowy, jakość oraz ilość sprzedanych produktów a także podjęte działania mające wpływ na społeczną i środowiskową stronę funkcjonowania firmy).