Партньори

Консорциума се състой от 4 организации от 4 страни-членки на ЕС: Group One от Белгия Belgium (собственик на инструмента за прехвърляне), 2 организации от новите страни в ЕС:  University of Łódź, Faculty of Management (Полша), Фондация ТАЙМ-Екопроекти (България) и BEST (Австрия). Тоза е един вид коалиция на НПО-та и частно предприятие, но е водедено от  университетски екип ,който от своя страна е дълбоко свързан с неправителствения сектор в Полша.

Uniwersytet Łódzki, Полша

Луджкия университет е един от най-големите в Полша, разположен в сентралната част на страната, с повече от 40 000 студенти и почти 4 000 души персонал в 12 факултета и  някои интердисциплинарни съвета. Дейностите на ULO са фокусиране не само върху  висшеъо образование. Концепцията за учене през целия живот заема важно място в мисията на университета. Мисията на уничвситета е да приспособи програмите си спрямо изискванията на обществото като останови нови форми на предаване на знанията  насочвайки се към всички възрасти и секторни групи. Досега натрупания  опит за остановяването на продължителен център за обученив включва например: Университет Трета възраст, Център по мениджмънт, Гимназия, Център за чужди езици,  Специализиран офис за консултации и Съюз на новите медии и дистанционното обучение.Факултета по образователна наука се фокусира върху процеса на обучение във всички нива на деца и възрастни , както и върху условията, нередностите и резултатите от процеса на обучение.

Groupe One, Белгия

Groupe One” е неправителствена организация, център с отлични постижения в устойчивото развитие на регионално, национално и международно ниво. Основана е през 1997г от група икономисти, експериментиращи в международното сътрудничество, които искали да допринесат за световната икономика като стане по отговорна към човешките права и като следва принците на устойчивото развитие.Областите и на дейност са предимно корпоративно социалната отговорност – КСО (насърчаване компаниите да адаптират интергрирана стратегия за устойчиво развитие чрез осигуряването на   обучение, информация и съвети) , икономиката и социалната сфера ( принос към икономическото развитие на необлагодетелсваните райони, чрез инициативи за икономическо възстановяване и подкрепа на политиката за взимане на решения ). Организацията също има богат опит в подготовката на семинари или конференции, публикации и обучение, цонсултации, прилагане политика на вземане на решения.

Фондация ТАЙМ-Екопроекти (TIME-Ekoprojects Foundation), България

 

Фондация ТАЙМ е малка неправителствена организация, работеща от 16 години в областта на насърчаването устойчивото развие, ефективното управление и използването на природни ресурси  като средства за координиране на усилията на всички публични сектори  и насърчаване демократичното вземане на решения. Обхвата на работата включва разпространение на информация и ноу-хау , управление на околната среда, образование за устойчиво развитие и за корпоративно социалната отговорност на различни целевите групи, обучение и профеционално образование, въведение в иновативни инструменти за малките и средни предприятия, подкрепа на иновациите в обществото, набиране на средства и други.  По настоящем Тайм е в процес на придобиване на EMAS сертификат.

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Австрия

BEST е основан през 1987 като независим професионалено определен институт.Основните му дейности обхващат обучение за възрастни, професионална квалификация, насочване на безработни лица и обучение в ключовите области за реинтегриране на пазара на труда.   Института предлага условия за обучение на 10 000 студенти на година. Методите на обучение са раличните целеви групи включват собствени педагогически и диктатически методи особено приложени за интегрирането и мотивирането , както и електронно обучение обучени ,като постянно се обновяват . Като един от първите институти за обучение в Австрия, BEST е сертифициран по  Eco-C-centre (European Communication Certificate) и осигурява съответните обучения и тестове. В Международния отдел  по проекти ,  BEST показва дългогодишен опит на сътрудничество по повече от 60 европейски проекти като координатор и партньор. Института се фокусира върху обмяната на опит и практика ,както и съвместното развитие с европейските партньори.